Oversettelse av "noen fra" til Thai språk:


Ads

  Eksempler (Eksterne kilder, ikke anmeldt)

Bare noen fra skolen.
ส กคนสองคนล ะน า
Noen nyheter fra nordpolen?
ม ข าวจากเทพยดาของค ณจากข วโลกเหน อบ างไม ?
Noen fra Secret Service?
แล วหน วยส บราชการล บล ะ?
Hent noen fra juridisk.
ไปตามฝ ายกฎหมายมา
Noen arkitekt fra Syracuse.
จร งหรอ
Ingen brev fra noen, faktisk.
จร งๆแล ว ไม ม จดหมายจากใครส งมาอ กเลย
Noen l'S kommer fra skogen!
คนเว บไซต น นมาจากป า!
Det var noen fra skolen.
โดนเพ อนแกล งน ะ เฮ เดว ด
Værsågod, noen saker fra hotellet.
โดนไล ออก ค ณ? แต ว าค ณเป น ผอ.ด เด น!
Jeg rømte ikke fra noen.
ผมไม ได หน ใครท งน น
Noen av byene fra postkortene...
อะไร?
Noen fra en halvglemt drøm.
คนท อย ในความฝ นอ นเล อนลาง
Med noen slaver fra vannhullet.
ก บพวกทาสจากบ อน ำร มทาง
Greit, la oss høre fra noen.
ส ทธ ท งหมดให ได ย นจากใครบางคน
Er det noen fra Paraguay her?
ม คนปารากว ยท น ม ยคร บ? ไม ม ใช ม ย?
Noen milliarder nye bud fra Moses.
นานแค ไหนก จะใช เวลาใน การถอดรห สม นได หร อไม
Hvem hadde bilen? Noen fra gjengen?
โดยใคร
Overbetjent Angel, noen fra London ringte.
โอ จ าแองเจ ล ม คนจากลอนดอนโทรหาค ณคร บ
Er det noen fra politiet her?
ม ต วแทนของกรมตำรวจ อย ในห องน บ างม ยคร บ?
Noen fra Sangala? Det er ingen..
ม จาก ซ งกาล าบ างไหม
Jeg kan sende noen fra sosialkontoret.
หร อให ช นแจ งเจ าหน าท ก ได นะคะ?
Har du noen gang krevd inn fra noen du kjenner?
นายเคยย ดอะไรค นจากคนท นายร จ กม ย
Jeg forventer meg ikke noen spesiell behandling fra noen av dere.
ข าไม ต องการการปฏ บ ต เป นพ เศษ จากเจ าหร อจากพวกเจ า
Man kan ikke akseptere urettferdighet fra noen.
เราไม สามารถ ร บความอย ต ธรรม จากฮ ตเลอร หร อใครได
Kontakt? Vi er 150 mil fra noen!
We're a thousand miles from nowhere, man,
Kan noen ha fått den fra deg?
ก พวกก ญแจ ม นห อยอย ท เข มข ดนายตลอดเวลาน
Bra. Ikke ta imot dritt fra noen.
ด อย าให ใครมาหยามนายได
Jeg tar ikke imot ordrer fra noen.
ฉ นไม ร บคำส งจากใครท งส น
Noen fra New York angående en vekterjobb.
คนจากน วยอร คค ะ เร องงาน รปภ.
Det er bare noen bilder fra selskapet.
พวกเขาเพ งถ ายร ป ฉ นเอามาจากปาร ต
noen at hun dro fra slottet?
ใครเห นเธอออกจากว งบ าง ท กคนหล บหมด
Kom, du må møte noen fra gjengen.
ขอให สน กนะ ว ยทองหรอ
Vil vi møte noen fra dette firmaet?
จะเก ดอะไรข น? เราจะไปหาคนของพวกน น
Si fra hvis du ser noen juveler.
บอกข าด วย ถ าเจอเพชร
Noen få fjerner seg selv fra sporet.
ม บ างก ปลดเปล องต วเองออกจากขบวน
Vi stjal den fra noen dumme politimenn.
ร ายกาจ นายแน มาก ขอบอก
Noen er blitt hentet ut fra fartøyet.
บางคนถ กพาต วออกมาจากยาน ด เหม อนว าจะเป นมน ษย
Et gratis råd fra noen med erfaring.
แค คำแนะนำจากใครบางคน ท เคยทำมาก อน
Jonah. Noen har stjålet noe fra meg.
และฉ น จะหาม นให เจอ
Vet du noen som leser fra kort?
ไม ต องไปเกร งเข า อย าได เกร งเข าของค ณเช ยว ร ม ยจะเก ดอะไรข นเม อค ณเกร งเข า?
Noen sånne pelsgreier henger ned fra taket.
เหม อนจะม ขนส ตว ห อยอย บนผน ง
Jeg vet, jeg trenger hjelp fra noen.
ฉ นร , ฉ นต องการใครซ กคนท พาฉ นออกไป
Bortsett fra noen å dele det med.
ท กอย าง ยกเว นคนท จะร วมแบ งป น
Hanna, vi var noen dager fra konkurs.
บ านเราย งไม ถ กย ดนะ เง นมาจากไหนคะแม ?
Men jeg har ikke fått noen beskjeder. Fra noen av vennene mine.
แต ผมไม ได ร บข าว จากเพ อนคนไหนเลย